Slavíme 30 let

Soutěž „Slavíme 30 let“

Slunečné počasí, nádherné zážitky, pohodovou dovolenou nebo cestování za poznáváním, to vše Vám FIRO-tour přináší už 30 let. Pojďme to spolu oslavit. Dárky rozdáváme my…

 

Letní dovolená pro Vás může být zcela zdarma! Pokud si rezervujte letní letecký zájezd pro rok 2020 v termínu do 30.11.2019, budete automaticky zařazeni do soutěže a prvnímu vylosovanému vrátíme celou částku za zájezd zpět!

 

Úplné znění pravidel soutěže „Slavíme 30 let“

 

(„soutěž“)

 

Účelem těchto úplných pravidel je úprava podmínek soutěže. Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky soutěže. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na webových stránkách FIRO-tour a těchto úplných pravidel mají přednost tato úplná pravidla.

 

Pořadatelem soutěže je společnost FIRO-tour a.s. se sídlem Národní třída 37/38, 110 00, Praha 1, IČ 27869237, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11654 (dále jako „pořadatel“).

 

I. Termín a místo konání soutěže:

 

Soutěž probíhá od 21. 10. 2019 08:00 hod do 30.11.2019 23:59:59 hod (dále jen „termín konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

 

II. Soutěžící:

 

1) Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, která je svéprávná a starší 18 let, s adresou pro doručování a trvalým pobytem na území České republiky. V případě porušení tohoto ustanovení bude soutěžící ze soutěže bez náhrady vyřazen.

 

2) Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi či technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, včetně osob takovým osobám blízkých. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 

III. Účast v soutěži:

 

1) Podmínkou zařazení do soutěže je rezervace letního leteckého zájezdu na rok 2020 ve stanoveném termínu konání soutěže a to buď na pobočkách FIRO-tour a.s., autorizovaných prodejců nebo přes web www.firotour.cz. Seznam poboček naleznete na: www.firotour.cz/prodejni-mista/ . Splněním těchto podmínek bude klient automaticky zařazen do soutěže.

 

2) Do soutěže nebudou zařazeny rezervace uskutečněné po termínu konání soutěže.

 

3) Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou. V případě opakované účasti soutěžícího, se k jeho dalším účastem již nepřihlíží.

 

IV. Určení výherců:

 

1) Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem: Po ukončení termínu konání soutěže budou ze všech soutěžících, kteří splnili všechny podmínky pro zařazení do soutěže, náhodně vylosováni 3 výherci. Losování bude provedeno dle těchto pravidel pořadatelem soutěže, a to dne 20. 12. 2019. O losování bude vyhotoven písemný protokol.

 

2) Vylosovaní soutěžící budou o této skutečnosti informováni organizátorem soutěže v den losování, a to prostřednictvím kontaktu uvedeného při rezervaci zájezdu.

 

3) Nepodaří-li se výherce bez zavinění pořadatele kontaktovat, soutěžící se nestává výhercem (popř. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, do-vybranému výherci.

 

V. Výhry v soutěži:

 

V soutěži jsou celkem 3 výhry (ceny):

 

1. cena = Zájezd ZDARMA Výherce první ceny obdrží slevu 100 % z ceny zakoupeného zájezdu

 

2. cena = 75% Sleva na zájezd Výherce druhé ceny obdrží slevu 75 % z ceny zakoupeného zájezdu

 

3. cena = 50% Sleva na zájezd Výherce třetí ceny obdrží slevu 50 % z ceny zakoupeného zájezdu

 

 

VI. Zásady ochrany osobních údajů

 

Kompletní informace k ochraně osobních údajů naleznete na https://www.firotour.cz/ochrana-osobnich-udaju/

 

VII. Závěrečná ustanovení:

 

1) Tato pravidla jsou po celý termín konání soutěže a 30 dnů poté dostupná na našich webových stránkách na: www.firotour.cz/souteze/slavime-30-let.html.

 

2) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.

 

3) Pořadatel je oprávněn kdykoli vyloučit ze soutěže jakéhokoli soutěžícího v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

 

4) Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel bude činěna ve formě písemných číslovaných dodatků, zveřejněna a nabývá účinnosti zveřejněním na internetových stránkách www.firotour.cz

 

5) O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže.

 

6) V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) soutěžící.

 

7) Zapojením do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti FIRO-tour a.s.

 

 

Slavíme 30 let 21. 10. 2019; 1. dodatek ve formě úplného znění ze dne 1. 11. 2019

 

III. Účast v soutěži:

 

1) Podmínkou zařazení do soutěže je rezervace a uhrazení zálohy za letní letecký zájezd FIRO-tour a.s. s termínem konání celého zájezdu od 1. 5. do 31. 10. 2020, během termínu konání soutěže, a to buď na pobočkách FIRO-tour a.s., u autorizovaných prodejců nebo přes web www.firotour.cz. Seznam poboček naleznete na: www.firotour.cz/prodejni-mista.Splněním těchto podmínek bude klient, který s účastí v soutěži vyjádří souhlas, zařazen do soutěže.

 

2) Do soutěže nebudou zařazeni ti klienti, kteří provedou rezervaci nebo kteří uhradí zálohu za zájezd až po termínu konání soutěže.

 

3) Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou. V případě opakované účasti soutěžícího se k jeho dalším účastem již nepřihlíží. Účast v soutěži je dobrovolná. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

 

IV. Určení výherců:

 

1) Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem: Po ukončení termínu konání soutěže budou ze všech soutěžících, kteří splnili všechny podmínky pro zařazení do soutěže, náhodně vylosováni 3 výherci. Losování bude provedeno dle těchto pravidel pořadatelem soutěže, a to dne 20. 12. 2019. O losování bude vyhotoven písemný protokol.

 

2) Vylosovaní soutěžící budou o této skutečnosti informováni pořadatelem soutěže v den losování, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonického kontaktu uvedeného při zařazení do soutěže. Soutěžící, kteří výhru (cenu) nezískali, nebudou nijak vyrozuměni.

 

3) Nepodaří-li se výherce bez zavinění pořadatele kontaktovat ani ve lhůtě dvou pracovních dní od losování, přičemž pořadatel provede alespoň dva pokusy o kontaktování výherce, nebo neposkytne-li výherce potřebnou součinnost, pořadatel soutěže je oprávněn dodatečně vylosovat jiného výherce, či výhru neudělit. Výherce nemá nárok na jakékoli náhradní plnění.

 

V. Výhry v soutěži:

 

Cenou zájezdu se rozumí úplná cena, kterou soutěžící za zájezd uhradil nebo má dle uzavřené smlouvy uhradit, a to za všechny osoby, které se daného zájezdu mají účastnit.

 

Výherce převzetím výhry potvrzuje, že v případě storna zájezdu z jakéhokoli důvodu (ze strany pořadatele i výherce) bude výherce mít jednu možnost čerpat slevu na jiný (náhradní) jím zvolený letecký zájezd s termínem konání dle bodu III./1) v ceně nepřevyšující výši původní výhry. Pokud takový náhradní zájezd nezvolí do 30 dnů od storna původního zájezdu, výhra bez náhrady propadá.

 

VI. Ochrana osobních údajů:

 

Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že pořadatel je jakožto správce osobních údajů oprávněn jeho osobní identifikační a kontaktní údaje, případně další údaje sdělené pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Kompletní informace o zpracování osobních údajů ze strany pořadatele včetně poučení o Vašich právech coby subjektů osobních údajů naleznete na https://www.firotour.cz/ochrana-osobnich-udaju/

 

VII. Závěrečná ustanovení:

 

6) Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího v této soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 

7) Soutěžící má dále právo zahájit také mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng;=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.