Cestovní pojištění vás ochrání proti různým rizikům, které při cestách do zahraničí mohou nastat. Můžete využít různé varianty cestovního pojištění:

a)      pouze pojištění léčebných výloh

b)      komplexní balíček se stornem cestovní služby (zahrnuje léčebné výlohy, zavazadla, úraz, odpovědnost za újmu, přerušení cesty či nevyužité cestovní služby, náklady na ubytování a dopravu zpět do ČR v případě, že se klient ocitne v nucené karanténě, prodloužení léčebných výloh v případě zařazení do karantény na adekvátní dobu, tj. na dobu, než se bez zbytečného odkladu po skončení karantény vrátí do ČR)

c)      komplexní balíček bez storna cestovní služby (zahrnuje léčebné výlohy, zavazadla, úraz, odpovědnost za újmu, přerušení cesty či nevyužité cestovní služby)

d)     komplexní balíček s AS HOLIDAY (zahrnuje léčebné výlohy, zavazadla, úraz, odpovědnost za újmu, přerušení cesty či nevyužité cestovní služby, storno cestovní služby, AS HOLIDAY, náklady na ubytování a dopravu zpět do ČR v případě, že se klient ocitne v nucené karanténě, prodloužení léčebných výloh v případě zařazení do karantény na adekvátní dobu, tj. na dobu, než se bez zbytečného odkladu po skončení karantény vrátí do ČR)

Toto pojištění si může každý klient zakoupit přímo v cestovní kanceláři FIRO-tour, na internetu či u autorizovaných prodejců.

Zakoupení cestovního pojištění všem klientům vřele doporučujeme.

Pojištění léčebných výloh v zahraničí (vpp, část 2)

Předmětem pojištění je náhrada léčebných výloh při cestách a pobytu v zahraničí v případě pojistné události. Pojistnou událostí je vznik nákladů na ošetření v důsledku akutního onemocnění nebo úrazu, k nimž došlo v zahraničí v době trvání pojištění, je-li takové ošetření z lékařského hlediska nutné a neodkladné. Pojistnou událostí je dále vznik nákladů v souvislosti se smrtí pojištěného v zahraničí.

Pojišťovna v případě pojistné události spočívající v akutním onemocnění nebo úrazu uhradí v zahraničí účelně vynaložené přiměřené náklady na: lékařské ošetření, ošetření zubním lékařem, dopravu do zdravotnického zařízení, pobyt v nemocnici, repatriaci.

Úrazové pojištění (vpp, část 3)

Pojistnou událostí je úraz pojištěného, tj. neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly pojištěného nezávisle na jeho vůli, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno tělesné poškození nebo smrt.

Pojištění zavazadel (vpp, část 4)

Pojištění zavazadel se vztahuje na zavazadla a věci osobní potřeby, které si pojištěný vzal na cestu a pobyt mimo své bydliště. Jde o věci, které jsou majetkem pojištěného a dále o cizí věci, které pojištěný oprávněně užívá.

Pojištění zpoždění zavazadel (vpp, část 5)

Pojištění zpoždění zavazadel se vztahuje na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů na pořízení nezbytných náhradních věcí v případech, kdy se zavazadla odevzdaná leteckému přepravci zpozdí při příletu do cílové destinace nejméně o 6 hodin.

Pojištění odpovědnosti (vpp, část 7)

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu (újmu na jmění), za předpokladu, že byla způsobena jinému během cesty pojištěného v souvislosti s jeho činností nebo vztahem v běžném občanském životě. Pojištění se vztahuje i na újmu způsobenou zvířetem, který má pojištěný během cesty v souladu s právními předpisy u sebe.

Pojištění přerušení cesty (vpp, část 8)

Pojištění přerušení cesty se vztahuje na úhradu nákladů náhradní dopravy do ČR, odpovídající druhu dopravy využité při cestě do zahraničí, bude-li muset pojištěný přerušit zahraniční cestu z důvodu pojistných nebezpečí: akutní onemocnění, úraz nebo úmrtí osoby blízké, rozsáhlé škody na majetku vzniklé v době trvání pojištění následkem živelní události (pokud bude přítomnost

Pojištění nevyužité cestovní služby (vpp, část 8)

Pojištění nevyužité cestovní služby se vztahuje na náhradu nákladů na nespotřebované cestovní služby poskytované pojištěnému, bude-li muset pojištěný užívání cestovní služby přerušit z důvodu akutního onemocnění nebo úrazu, kdy zdravotní stav pojištěného prokazatelně neumožňuje další užití služby, a dále z důvodu úmrtí spolucestujícího nebo osoby blízké pojištěnému.

Pojištění storno (vpp, část 9)

Pojistnou událostí je zrušení cestovní služby z prokazatelného důvodu.

V případě pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši 80 % celkové výše stornopoplatků, max. však do výše 80 % celkové ceny cestovních služeb uvedené v pojistné smlouvě a doložené doklady o uhrazení cestovních služeb.

Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě, např. nemožnost čerpat dovolenou z pracovních důvodů (článek 53).

Toto připojištení lze sjednat kdykoliv ode dne úhrady první splátky ceny cesty, nejpozději však 30. den přede dnem, který je uveden v cestovní smlouvě jako den zahájení cesty.

Asistenční služba holiday (vpp, část 10)

Předmětem asistence HOLIDAY je poskytování asistenčních služeb osobám, které se dostanou do nesnází v důsledku pojistné události. Jedná se zejména o zajištění, zorganizování a úhradu služeb spojených s odstraněním následků pojistné události, která postihla pojištěné vozidlo či jeho posádku.

Pojištěným vozidlem je osobní nebo užitkový automobil do 3 500 kg, s nejvýše 9 místy pro přepravu osob včetně řidiče, uvedený v pojistné smlouvě, kterou bylo sjednáno cestovní pojištění včetně asistence HOLIDAY.

Varianty pojištění – balíčky

Tabulka pojisteni

Pojištění léčebných výloh a pojištění storna (výhodně s balíčkem dalších služeb) není zahrnuto v základní ceně zájezdu.
Každý zákazník si je může připlatit přímo v cestovní kanceláři FIRO-tour nebo u autorizovaných prodejců.
Přikoupení balíčku pojištění každému zákazníkovi vřele doporučujeme.